Tiếng anh lớp 4 unit 10

     

bdskingland.com xin giới thiệu đến các em Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesteray? có đáp án được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em nâng cao chất lượng môn học cũng như nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 10 Where were you yesterday?.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 10


1. Bài tập tiếng Anh unit 10 lớp 4 Where were you yesterday?

Ex 1: Loi t khác nhóm:

1. a. morning

b. evening

c. dancing


d. afternoon

2. a. tomorrow

b. night

c. yesterday

d. today

3. a. see

b. meet

c. watch

d. again

4. a. hello

b. goodbye

c. good morning

d. good afternoon

5. a. Japanese

b. Australia

c. America

d. England

6. a. Austalian

b. Malaysian

c. Vietnamese

d. America

7. a. Wednesday

b. Yesterday

c. Saturday

d. Tuesday

8. a. on

b. sit

c. in

d. to

9. a. what

b. want

c. where

d. how

10. a. February

b. Library

c. March

d. July

11. a. May

b. April

c. Ninth

d. June

12. a. twenty

b. twenty-third

c. twenty-three

d. twenty-nine

13. a. ride

b. bike

c. swim

d. swing

14. a. dictation

b. write

c. comic book

d. text

15. a. tennis

b. football

c. guitar

d. volleyball

16. a. classroom

b. teacher

c. gym

d. computer room

17. a. address

b. village

c. district

d. city

18. a. road

b. street

c. study

d. village

19. a. photograph

b. mask

c. puppet

d. take

20. a. maths

b. science

c. month

d. informatic technology

21. a. paint

b. read

c. video

d. listen

22. a. water

b. school

c. zoo

d. class


23. a. exercise

b. music

c. dictation

d. draw

24. a. wash

b. water

c. week

d. want

25. a. Birthday

b. Monday

c. Thursday

d. Sunday

Ex 2: Hoàn thành bng đng t sau:

1. Cook

Nấu nướng

Cooking

Cooked

2. Skate

3. Skip

4. Dance

5. Play

6. Study

7. Want

8. Collect

9. Watch

10. Listen

11. Paint

12. Wash

13. Water

14. Clean

15. Talk

16. Work

17. Chat

18. Get

19. Do

Ex 3: Hãy viết 10 câu v nhng điu đã xy ra trong quá kh:

Ex 4: Sp xếp các t sau thành câu đúng:

1. nice/ she/ a/ picture/ drawed/ yesterday/.

2. morning/ he/ piano/ yesterday/ the/ played/.

3. this/ TV/ watched/ and/ brother/ Lan/ her/.

4. video/ evening/ a/ watched/ yesterday/ Linda/.

5. afternoon/ you/ do/ did/ this/ what/?

6. chess/ did/ they/ play/?

7. were/morning/ where/ you/ yesterday/?

8. I / morning/ the/ this/ flowers/ and/ father/ my/ watered/ .


9. yesterday/ Tom/ Phong/ played/ and/ afternoon/ volleyball/.

10. picture/ she/ painted/ a/ afternoon/ this/.

Ex 5: Read and match:

1. Where were you yesterday morning?

a. She was at home with her family.

1.

2. Did you watch TV last night?

b. I’m from Tokyo, Japan.

2.

3. What’s he doing?

c. She is cooking in the kitchen.

3.

4. Does she have any pets?

d. Yes, I did.

4.

5. Where was she last weekend?

e. It was the twenty-seventh of November.

5.

6. What was the date yesterday?

f. He’s painting a mask.

6.

7. What is your mother doing?

g. Yes, she does.

7.

8. Where are you from?

h. I was in the school library.

8.

Ex 6: Chn đáp án đúng:

1. My mother can (cook/ cooks/ cooking/ cooked) very well.

2. At the brown table the girls (are making/ makes/ making/ is making) a paper boat.

3. We don’t (go/ goes/ going/ went) to school at the weekend.

4. Where (was/ is/ were/ are) you yesterday?

5. They are (dance and singing/ dancing and singing/ dance and sing/ danced and sing) in the classroom.

6. I was (at/ to/ in/ on) home with my grandparents yesterday.

7. She likes (listens/ listening/ listened/ listen) to music.

8. My favourite subjects (are/ is/ do/ does) IT and Science.

9. The teacher is reading a (music/ video/ dictation/ paint).

10. I’m (on/ in/ behind/ to) the beach with my friends.

Ex 7. Read and circle the correct sentences. 

1. A. What do you do yesterday?


B. What did you do yesterday?

2. A. Where was you yesterday?

B. Where were you yesterday?

3. A. I watered the flowers yesterday.

B. I water the flowers yesterday.

4. A. They are in class last Sunday.

B. They were in class last Sunday.

5. A. Lan was at home last night.

B. Lan were at home last night.

Ex 8. Write Was or Were.

1. The teachers ___________ kind.

2. The student ___________ very smart.

3. Five students ___________ in the class.

4. We ___________ sorry for her.

5. She ___________ tall and thin.

Xem thêm: Top 24 Ngôi Đền Chùa Linh Thiêng Nhất Nên Đến Vào Dịp Đầu Năm Mới Ở Miền Bắc

6. Lan ___________ unhappy.

7. Quan and Hung ___________ at the cinema this morning.

8. She ___________ in London last Sunday.

9. Phong ___________ on the beach last weekend.

10. It ___________ sunny yesterday.

11. We ___________ at home.

12. You ___________ at school this morning.

13. Nam ___________ at home last night.

14. The dogs ___________ in the garden.

15. The children ___________ at the zoo.

16. Khanh___________ at his grandparents" this morning.

2. Đáp án bài tập tiếng Anh Unit 10 lớp 4 Where were you yesterday?

Ex 1: Loại từ khác nhóm:

1 - c2 - b3 - d4 - b5 - a
6 - d7 - b8 - b9 - b10 - b
11 - c12 - b13 - b14 - b15 - c
16 - b17 - a18 - c19 - d20 - c
21 - c22 - a23 - c24 - c25 - a

Ex 2: Hoàn thành bng đng t sau:

1. Cook

Nấu nướng

Cooking

Cooked

2. Skate

Trượt băngSkatingSkate

3. Skip

Nhảy dâySkippingskipped

4. Dance

NhảyDancingDanced

5. Play

ChơiPlayingPlayed

6. Study

HọcStudyingStudied

7. Want

MuốnWantingWanted

8. Collect

Sưu tầmCollectingCollected

9. Watch

XemWatchingWatched

10. Listen

nghelisteninglistened

11. Paint

VẽPaintingPainted

12. Wash

Rửawashingwashed

13. Water

tưới nướcwateringwatered

14. Clean

lau chùi

cleaningcleant

15. Talk

Nóitalkingtalked

16. Work

làm việcworkingworked

17. Chat

Nói chuyệnchattingchatted

18. Get

có được, lấy đượcgettinggot

19. Do

Làmdoingdid

Ex 3: Hãy viết 10 câu v nhng điu đã xy ra trong quá kh:

Gợi ý

I was at home yesterday.

I did my homework last night.

I visited my grandparents last Sunday.

I went to the zoo with my friends.

I went shopping in the supermarket.

I went to the cinema.

I played football with my classmates.

I took part in the English club.

I watered the flowers in the garden.

I listened to music.

Ex 4: Sp xếp các t sau thành câu đúng:

1 - She drawed a nice picture yesterday.

2 - He played the piano yesterday.

3 - Lan and her brother watched this TV.

4 - Linda watched a video yesterday morning.

5 - What did you do this afternoon?

6 - Did they play chess?

7 - Where were you yesterday morning?

8 - I and my father watered flowers this morning.

9 - Tom and Phong played volleyball yesterday afternoon.

10 - She painted a picture this afternoon.

Ex 5: Read and match:

1 - h; 2 - d; 3 - f; 4 - g;

5 - a; 6 - e; 7 - c; 8 - b

Ex 6: Chn đáp án đúng:

1 - cook

2 - are making

3 - go

4 - were

5 - dancing and singing

6 - at

7 - listening

8 - are

9 - dictation

10 - on

Ex 7. Read and circle the correct sentences.

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

Ex 8. Write Was or Were.

1. The teachers _____were______ kind.

2. The student ______was_____ very smart.

3. Five students ______were_____ in the class.

4. We _____were______ sorry for her.

5. She _____was______ tall and thin.

6. Lan ____was_______ unhappy.

7. Quan and Hung ______were_____ at the cinema this morning.

8. She ____was_______ in London last Sunday.

9. Phong _____was______ on the beach last weekend.

10. It ______was_____ sunny yesterday.

11. We ___were________ at home.

12. You _____were______ at school this morning.

13. Nam _____was______ at home last night.

14. The dogs ____were_______ in the garden.

15. The children _____were______ at the zoo.

16. Khanh _____was______ at his grandparents" this morning.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 10 Where were you yesterday? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên bdskingland.com.


Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).