Học c# để làm gman dem khong trang khong sao

     
*

Trong tư liệu này tôi đã hướng dẫn chúng ta lập trình C (C++ sẽ chỉ dẫn trong tư liệu khác). Tuy vậy project mà chúng ta tạo ra tại đây là C++, nhưng họ chỉ sử dụng những tủ sách của C.

Bạn đang xem: Học c# để làm gman dem khong trang khong sao


*

*

*

Project vẫn được chế tác ra, thực tiễn mã (code) của ví dụ như HelloWorld này có mã C++. Mặc dù chưa rất cần phải quan trung khu tới nó.
Tiếp theo bạn phải cấu hình để hoàn toàn có thể chạy được project trực tiếp trên Eclipse, việc này vô cùng quan trọng.
Khi một lịch trình C được chạy nó vẫn tìm hàm main() nhằm thực thi, chẳng hạn thực thi hàm main() của lấy ví dụ như HelloWorld nói trên.Một chương trình C bao gồm thể có tương đối nhiều file nguồn, mỗi file nguồn rất có thể nhiều hàm. Tuy nhiên chỉ chất nhận được duy tuyệt nhất một hàm main() trên toàn thể Project của bạn.
Trên kia chúng ta vừa tạo thành một tệp tin CBasicTutorial.cpp nó tất cả một hàm main(), giờ đồng hồ bạn tạo ra một tệp tin khác nhằm thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và tất cả hàm main() chúng ta cần đổi tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một tên khác để nó ko xung đột nhiên và bạn có project thể biên dịch được, sau đó hoàn toàn có thể thực hành gần như gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

Chú ý: Hãy thay tên hàm main của tệp tin nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial vày một project của C chỉ cho phép một hàm main trên toàn bộ Project.


// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#includeint main() // printf là 1 trong những hàm của thư viện stdio.h// Đây là một hàm nhằm in ra màn hình Console một loại chữ.// là ký tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông tin ứng dụng vẫn kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài chú ý: Có một số hàm trong thư viện conio.h của C dường như không được hỗ trợ trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là 1 trong những hàm tạm ngưng chương trình chờ tính đến khi người tiêu dùng gõ một ký tự bất kỳ mới liên tục chạy tiếp. Vày vậy trong giải đáp này tôi cố gắng không sử dụng những hàm như vậy trong số ví dụ.

Xem thêm: Bói Tình Yêu 12 Cung Hoàng Đạo Hợp Nhau Nhất Trong 12 Chòm Sao


#includeint main() // Làm gì đấy tại trên đây ....// Dừng lịch trình tại đây,// chờ tính đến khi người dùng gõ một cam kết tự ngẫu nhiên mới liên tiếp chạy.// (Hàm này không được cung cấp đầy đủ)getch();// Làm nào đó tiếp tại đây.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 khổng lồ 127 or 0 to 255%c
unsigned char1 byte0 lớn 255%c
signed char1 byte-128 to 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 to lớn 32,767 or -2,147,483,648 to lớn 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 lớn 65,535 or 0 khổng lồ 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 to lớn 32,767
unsigned short2 bytes0 khổng lồ 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 to lớn 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 khổng lồ 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước lưu lại trữTập giá trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 khổng lồ 3.4E+386 vị trí sau thật phân
double8 byte2.3E-308 lớn 1.7E+30815 địa điểm sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 khổng lồ 1.1E+493219 địa chỉ sau thiệt phân

// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include // Khai báo thực hiện thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte quan trọng để tàng trữ kiểu dữ liệu này.printf("Storage form size for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của loại float.// Hằng số này được quan niệm trong tủ sách float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá chỉ trị lớn nhất của kiểu tài liệu float.// Hằng số này được định nghĩa trong tủ sách float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí buổi tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được có mang trong thư viện float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn rộng hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// chú ý rằng vẫn chỉ có nhiều nhất một khối lệnh được chạy.// công tác kiểm tra điều kiện từ trên xuống dưới.// Khi phát hiện một điều kiện đúng khối lệnh trên đó sẽ tiến hành chạy,// và lịch trình không chất vấn tiếp những điều kiện còn lại....// Nếu đk 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm nào đấy khi điều kiện 1 đúng.// trái lại nếu đk 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm nào đấy khi điều kiện 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// trái lại nếu đk N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm nào đó khi điều kiện N đúng// (Các đk ở trên sai).// những trường hợp còn lại.else // Làm gì đấy ở đây.
// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số thay mặt cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi áp dụng printf ko in ra ngay lập tức thông tin của bạn.// áp dụng fflush(stdout) nhằm in thông báo ra màn hình Console ngay lập tức.// Chú ý: stdout là một trong biến của luồng (stream) ghi ra screen Console// (Nó được quan niệm trong thư viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf đang đợi bạn gõ vào một đoạn văn phiên bản từ bàn phím// (Và nhận Enter nhằm hoàn thành).// Nó vẫn quét lấy một trong những (Chỉ định bởi vì tham số %d)// với gán vào biến đổi age.scanf("%d", &age);// kiểm soát nếu age nhỏ hơn 80 thì ...if (age = 80 && age
// sử dụng switch để kiểm tra một quý hiếm của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm gì đấy ở đây, nếu giá trị của thay đổi == value1break;case value2:// Làm nào đó ở đây, nếu giá trị của biến chuyển == value2break;default:// làm điều gì đấy tại đây// nếu cực hiếm của biến hóa không thuộc những giá trị liệt kê ở trên.break;
#include int main() // Đề nghị người dùng lựa chọn một lựa chọn.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a game ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một thay đổi "option".int option;// Hàm scanf đã đợi các bạn gõ vào một trong những đoạn text từ bàn phím// (Và dấn enter để hoàn thành).// Nó đã quét lấy một số (Chỉ định bởi vì tham số %d)// gửi thành số thoải mái và tự nhiên (integer) với gán vào biến option.scanf("%d", &option);// soát sổ giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose to lớn play the trò chơi ");break;case 2:printf("You choose to lớn play the music ");break;case 3:printf("You choose lớn shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing to do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một vụ việc bạn đặt ra câu lệnh break trong trường vừa lòng này có ý nghĩa gì?.break trong trường phù hợp này nói với lịch trình rằng thoát thoát khỏi switch. Vào trường hợp bạn không thực hiện break câu chương trình sẽ tiếp tục thực hiện những khối lệnh trong 'case' ở phía bên dưới (hoặc cả default) tính đến khi nó bắt gặp break, bao gồm cả giá trị của biến hóa trong ngôi trường hợp đó khác với cái giá trị trong 'case'.
#include int main() // Khai báo thay đổi option và gán quý hiếm 3 cho nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// kiểm tra giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing khổng lồ do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được sử dụng để chạy lặp lại một khối lệnh. Nó làm chương trình của doanh nghiệp thực thi lặp đi tái diễn một khối lệnh các lần, đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong lập trình.
// variable_initialization: Khởi chế tạo một biến.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập giá trị new cho biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // các code cần tiến hành khi đk còn đúng.