Viết chương trình in ra bảng cửu chương

     
  Yêu cầu: Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương từ 2 đến 9Input: Nhập bảng cửu chương cần hiển thịOutput: In ra màn hình bảng cửu chương

2. Giải thuật:

Bước 1.

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra bảng cửu chương

Nhập thông tin: Nhập bảng cửu chương bạn cần inBước 2. Xử lý: Bước 2.1. Dùng câu lệnh lặp For Do để in ra màn hình bảng cửu chươngBước 3.

Xem thêm: 4 Tiểu Thuyết Lãng Mạn Nhất Mọi Thời Đại: Chưa Đọc Một Trong Những Cuốn Này Xem Như Bạn Chưa Đọc Gì Về Tình Yêu

In ra màn hình bảng cửa chương.

3. Code Pascal:

Program Bang_cuu_chuong;Var so,i :Integer;Begin Write("Ban muon in bang cuu chuong so may ?: "); Readln(so); Writeln; Writeln; Writeln(" CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG"); Writeln("-------------------------------"); Writeln; For i:=1 To 10 Do Writeln(so:2," lan ",i:2," = ",so*i:3); ReadlnEnd.

4. Giải thích code

Dong codeÝ nghĩa Program Bang_Cuu_chuong; Đặt tên cho chương trình Bang_Cuu_chuong Var so :Integer; Khai báo biến so kiểu số nguyên Write("Ban muon in bang cuu chuong so may ?: "); In ra màn hình dòng chữ Ban muon in bang cuu chuong so may ?: Readln(so); Nhập số từ bàn phím cho biến so Writeln; In ra màn hình dòng trắng Writeln; In ra màn hình dòng trắng Writeln(" CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG"); In ra màn hình dòng chữ CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG Writeln("-------------------------------"); In ra màn hình dòng ------------------------------- Writeln; In ra màn hình dòng trắng For i:=1 To 10 Do Writeln(so:2," lan ",i:2," = ",so*i:3); Cho biến i chạy từ 1 đến 10 thì in ra màn hình dòng tương ứng Ví dụ: Ta nhập số là 2 tức ta in cửu chương 2 như sau: i = 1 ---> 2 lan 1 = 2 i = 2 ---> 2 lan 2 = 4 i = 3 ---> 2 lan 3 = 6 i = 4 ---> 2 lan 4 = 8 i = 5 ---> 2 lan 5 = 10 i = 6 ---> 2 lan 6 = 12 i = 7 ---> 2 lan 7 = 14 i = 8 ---> 2 lan 8 = 16 i = 9 ---> 2 lan 9 = 18 i = 10 ---> 2 lan 10 = 20 Readln Dừng màn hình khi chạy chương trình cho bạn xem

5. Kết Quả Pascal


*

Kết luận: ⦿ Bài này chúng ta đã được xét ở phần bài tập căn bản nhưng nó được viết rất thủ công. ⦿ Ở đây chúng ta đã cải tiến bài toán với câu lệnh For Do, làm cho code của bài toán ngày càng đơn giản ít dòng lệnh hơn.