Ứng dụng siêu tiết kiệm pinăng lượng con lắc đơn

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 402/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊNDÙNG CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sảncông và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Ứng dụng siêu tiết kiệm pinăng lượng con lắc đơn

Ban hành tiêu chuẩn, địnhmức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của Sở Xây dựngvà các đơn vị trực thuộc (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Việc mua sắm bổ sung hoặc thay thếmáy móc, thiết bị do Thủ trưởng cácđơn vị chịu trách nhiệm, đảm bảo:

- Đối với máy móc, thiết bị chuyêndùng thay thế máy móc, thiết bị phổ biến: Căn cứ sự cần thiết, nguồn kinh phíđược giao, thực tế hiện trạng sử dụng tài sản của đơn vị, vị trí việc làm... đểthực hiện việc mua sắm tài sản chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Đối với máy móc, thiết bị chuyêndùng bổ sung do thiếu so với tiêu chuẩn, định mức: Căn cứ nguồn kinh phí củađơn vị và nhu cầu thực tế, Thủ trưởng đơn vị quyết định thực hiện việc mua sắmtheo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký.

Xem thêm: Nếu Như Anh Đến, Ca Sĩ: Văn Mai Hương, Nếu Như Anh Đến

Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộctheo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức mua sắm,quản lý và sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan:Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Xây dựng; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơquan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT, XDCB, KTTH.

TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Tân Phượng

PHỤ LỤC

STT

Tên máy móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng

A

VĂN PHÒNG SỞ

1

Máy vi tính để bàn chuyên dùng

Bộ

25

2

Máy tính xách tay chuyên dùng

Chiếc

5

3

Máy ảnh có chức năng quay phim

Chiếc

1

4

Máy photocopy A3, A4 chuyên dùng

Chiếc

1

5

Máy in mầu A3

Chiếc

1

6

Máy scan màu A4 hai mặt tự động

Chiếc

1

7

Máy scan màu A0 hai mặt tự động

Chiếc

1

B

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG & KINH TẾ XÂY DỰNG

1

Máy vi tính để bàn chuyên dùng

Bộ

13

2

Máy tính xách tay chuyên dùng

Chiếc

3

3

Máy in mầu A3

Chiếc

1

4

Máy Scan mầu A4 hai mặt tự động

Chiếc

1

5

Máy toàn đạc điện tử

Chiếc

1

6

Máy thủy bình tự động

Chiếc

1

7

Máy GPS cầm tay

Chiếc

1

8

Máy GPS 72 kênh tần số

Chiếc

1

9

Máy mài mòn bê tông

Chiếc

1

10

Máy mài mòn gạch Blốc

Chiếc

1

11

Máy mài mòn Loss angeles

Chiếc

1

12

Máy đo độ mài mòn bề mặt gạch ốp lát

Chiếc

1

13

Máy xác định độ mài mòn sâu của gạch, đá ốp lát

Chiếc

1

14

Máy kiểm tra hàm lượng bọt khí của bê tông

Chiếc

1

15

Máy nén đất 3 trục

Chiếc

1

16

Hệ thống máy nén 3 trục tự động

Hệ thống

1

17

Máy nén một trục không nở hông

Chiếc

1

18

Máy nén bê tông 200 tấn

Chiếc

1

19

Máy nén bê tông 300 tấn

Chiếc

1

20

Máy nén tam liên

Chiếc

1

21

Máy nén Marsahll

Chiếc

1

22

Thiết bị kiểm tra ống cống

Chiếc

1

23

Máy kiểm tra độ chặt Troxler

Chiếc

1

24

Thiết bị đo độ ẩm, độ chặt bằng điện cực

Chiếc

1

25

Máy siêu âm cốt thép

Chiếc

1

26

Máy siêu âm bê tông

Chiếc

1

27

Máy siêu âm khuyết tật mối hàn

Chiếc

1

28

Máy siêu âm cọc khoan nhồi

Chiếc

1

29

Máy kéo vạn năng 100 tấn

Chiếc

1

30

Máy kéo vạn năng 200 tấn

Chiếc

1

31

Máy kéo vạn năng 30 tấn

Chiếc

1

32

Máy kéo nén gỗ

Chiếc

1

33

Thiết bị Karagrande

Chiếc

1

34

Thiết bị Vaxiliep

Chiếc

1

35

Thiết bị đo E

Chiếc

1

36

Thiết bị CBR trong phòng

Chiếc

1

37

Bộ thí nghiệm CBR hiện trường

Bộ

1

38

Máy đầm mẫu CBR/proctor tự động

Chiếc

1

39

Thiết bị đầm nhựa

Chiếc

1

40

Cần Benkerman

Chiếc

1

41

Máy cắt đất

Chiếc

3

42

Máy sàng lắc

Chiếc

1

43

Bơm và bình hút chân không

Bộ

1

44

Máy khoan bê tông chạy xăng

Chiếc

1

45

Máy khoan bê tông động cơ điện

Chiếc

1

46

Máy cưa mẫu bê tông

Chiếc

1

47

Cân thuỷ tĩnh

Chiếc

1

48

Cân điện tử 15kg

Chiếc

3

49

Cân Tadenwert 12kg/1g

Chiếc

1

50

Cân điện tử 6kg

Chiếc

2

51

Cân điện tử 6000g

Chiếc

1

52

Cân điện tử hiện trường 5000g

Chiếc

1

53

Cân điện tử DJ5000

Chiếc

1

54

Máy cất nước 10 lít/h

Chiếc

1

55

Máy phát điện chạy xăng

Chiếc

1

56

Bộ máy thủy chuẩn

Bộ

1

57

Máy thủy chuẩn điện tử

Chiếc

1

58

Tủ sấy 200°C

Chiếc

1

59

Bộ thí nghiệm nén tĩnh cọc 100 tấn

Bộ

1

60

Bộ thí nghiệm nén tĩnh cọc 300 tấn

Bộ

1

61

Bộ thí nghiệm chưng cất nhựa

Bộ

1

62

Máy quay li tâm cho bê tông nhựa

Chiếc

1

63

Bàn dằn mẫu xi măng

Chiếc

1

64

Máy trộn xi măng hành tinh

Chiếc

1

65

Tủ dưỡng mẫu xi măng

Chiếc

1

66

Máy xác định độ ổn định thể tích của xi măng

Chiếc

1

67

Bàn rung tạo mẫu bê tông

Chiếc

1

68

Nhớt kế vêbe

Chiếc

1

69

Thiết bị xác định độ ẩm của gỗ

Chiếc

1

70

Thiết bị xác định độ hút ẩm của gỗ

Chiếc

1

71

Thiết bị xác định độ hút nước và độ dãn dài của gỗ

Chiếc

1

72

Thiết bị xác định kim lún nhựa đường

Chiếc

1

73

Máy kiểm tra dãn dài của nhựa đường

Chiếc

1

74

Bộ thí nghiệm hoá mềm của nhựa đường

Bộ

1

75

Thiết bị xác định độ tổn thất của nhựa đường khi nung

Chiếc

1

76

Thiết bị đo nhiệt độ bắt lửa của nhựa đường

Chiếc

1

77

Máy đo điện trở của đất

Chiếc

1

78

Máy khoan địa chất

Chiếc

1

79

Xe nâng cáp quay tay

Chiếc

1

80

Thiết bị thí nghiệm bàn nén

Chiếc

1

81

Máy quan trắc lún

Chiếc

1

82

Thiết bị quan trắc nghiêng

Chiếc

1

83

Tủ sấy dạng 2 màn hình

Chiếc

1

84

Súng bật nẩy xác định cường độ bê tông mác cao

Chiếc

1

85

Súng bật nẩy thử cường độ vữa

Chiếc

1

86

Máy kiểm tra độ bền uốn của gạch men, gốm sứ và gạch lát nền

Chiếc

1

87

Máy đo kích thước của gạch

Chiếc

1

88

Máy đo độ hút nước gạch ốp lát

Chiếc

1

89

Máy cắt bê tông và thép kiểu để bàn

Chiếc

1

90

Các thiết bị về kính Xây Dựng

Bộ

1

91

Thiết bị kiểm tra cường độ nhổ neo trong bê tông

Chiếc

1

92

Các thiết bị về sơn đường và sơn tường

Bộ

1

93

Bộ thiết bị xác định chỉ tiêu độ bền va đập, độ bền góc hàng cho thanh PVC-U dùng chế tạo cửa sổ và cửa đi

Bộ

1

94

Bộ thiết bị thí nghiệm cho phụ gia hóa học, nước

Bộ

1

95

Bộ thiết bị nghiệm cơ lý cho các loại nhựa PVC, HDPE, PP, PE

Bộ

1

96

Bộ thí nghiệm cơ lý của tấm thạch cao

Bộ

1

97

Bộ thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý vải địa kỹ thuật, bấc thấm

Bộ

1

98

Thước lăn bánh xe đo dài

Chiếc

1

99

Thước laze đo xa

Chiếc

1

100

Bộ thiết bị và dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm về vật liệu gỗ

Bộ

1

101

Bộ máy thử độ bền va đập theo phương pháp con lắc

Bộ

1

102

Bộ thí nghiệm xác định co ngót bê tông

Bộ

1

103

Thiết bị thí nghiệm xác định độ thấm của bê tông ngoài hiện trường bằng phương pháp không phá hủy