Ban chỉ huy công trường tiếng anh là gì

     

Để phục vụ việc học tốt tiếng Anh lĩnh vực xây dựng cho những người đi làm, bdskingland.com xin chia sẻ bộ từ điển giờ anh chăm ngành kiến thiết về tên thường gọi chức danh công việc trong nghành xây dựng. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn sẽ xem: Ban chỉ đạo công trường giờ đồng hồ anh là gì

*

People on site: fan ở công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: lắp thêm thi công

Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: chủ nhà, nhà đầu tư

Contracting officer: Viên chức thống trị hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức cai quản hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: hỗ trợ tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: nhân viên cấp dưới giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: kiến trúc sư thường xuyên trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình

Officer in charge of safe & hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh bình yên lao rượu cồn và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo an toàn chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: đội trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây đắp dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử trí nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự trù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người vạc thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: tín đồ học vấn đề

Laborer: Lao đụng phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ fe ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: bên thầu

Main contractor: bên thầu chính

Sub-contractor: công ty thầu phụ

*

khóa đào tạo tiếng Anh giành cho nhà cai quản – VIP 1:1

bdskingland.com là tổ chức chuyên sâu huấn luyện và đào tạo tiếng Anh cho những người đi làm duy...