Bài tập thực hành c++ có lời giải

     
lập trình sẵn C bài tập thiết kế C có giải mã bài xích tập lập trình sẵn căn bản Tài liệu lập trình sẵn căn bản Tự học lập trình C

Bạn đang xem: Bài tập thực hành c++ có lời giải

*
pdf

bài xích giảng lập trình C: ra mắt học phần - Võ Đức Hoàng


*
pdf

bài bác giảng thiết kế web: bài bác 4 - TS. è cổ Quang Diệu


Xem thêm: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Phim Truyền Hình), Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

*
pdf

bài giảng xây dựng C# 1 - Chương 6: Control 2


Nội dung

CHƯƠNG 1CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀCÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC1.1. CÂU HỎI1. Cho thấy thêm số công việc lặp nhỏ dại nhất của câu lệnh while với lệnh do...while?2. Trả sử s là một trong những câu lệnh có kết cấu và e1, e2, e3 là những biểu thức, tất cả sự khác nhaugì thân đoạn mã:for (e1;e2;e3)s;và đoạn mã:e1;while (e2) e;e3;2. Cho biết giá trị của x sau khoản thời gian thực hiện tại câu lệnh sau:for (x = 0; x 0; y--)puts("X");6. Cho thấy thêm điểm sai trong đoạn mã sau:record = 0;while (record #include void main()int a;long int b;float x;3 char st<10>;printf(" Vao du lieu tu ban phim ");printf(" a = "); scanf("%d",&a);printf(" b = "); scanf("%ld",&b);printf(" x = "); scanf("%f",&x);printf(" Nhap vao mot chuoi :");scanf("%s",st);printf(" a :%10d b :%10ld x :%10.2f",a,b,x);printf(" Chuoi domain authority nhap :%s",st);getch();Bài 2. Viết lịch trình minh họa vấn đề khai báo với khởi gán các biến.#include#includevoid main()int a = 20 ; /* Khai bao va khoi dau cac bien */int b = 15;float x = 25.678;clrscr();printf(" 1:%d %f ",a,x);printf("2:%4d %10f ",b,x);printf("3:%2d %3f ",a,x);printf("4:%10.3f %10d ",x,b);printf("5:%-5d %f ",a,x);printf("6:%*d ",b,b);printf("7:%*.*f ",12,5,x);printf("8:%x:%8x: ",a,a);printf("9:%o:%8o: ",a,a);getch();Bài 3. Cho thấy kết trái của công tác sau đây:#include#includevoid main(){int m = 3,p = 5;int a1,a2,a3,a4,a5;4 float x1,x2,x3,x4;clrscr();printf(" Tim gia tri gan đến cac bien ");a1 = mm;a4 = m*(p>m ? m:p);a5 = m*(p#include void main()int a = 10, b = 5,c = 10, d;clrscr();printf(" Minh hoa phep toan tang giam ");d=a== (b=c);printf(" A :a =%d b =%d c =%d d =%d ",a,b,c,d);a=b=c=5;a+=b+=c;printf(" B :a =%d b =%d c =%d ",a,b,c);5 c=ab?a++ :b++;printf(" D :a =%d b =%d c =%d ",a,b,c);getch();Bài 5. Cho thấy kết quả của chương trình sau đây:#include#includevoid main() ( b++ != 3);printf("A : a = %d b = %d c = %d ",a,b,c);a = 5; b = 2 ;/* Truong hop 2 */printf(" B : a = %d b = %d c = %d ",a,b,c);a = 5; b = 2 ;/* Truong hop 3 */c = (++a == 3)&&( ++b == 3);printf(" C : a = %d b = %d c = %d ",a,b,c);a = 5; b = 2;/* Truong hop 4 */c = (++a == 6)&& ( ++b == 3);printf(" D : a = %d b = %d c = %d ",a,b,c);getch();Bài 6. Viết chương trình khai báo một đổi thay kiểu int, một hằng hệ 8 có mức giá trị 345 vàmột hằng hệ 16 có giá trị A9, tiếp nối nhập tài liệu cho biến đổi và hiển thị ra màn hình hiển thị giátrị của trở nên ở hệ 8, 16 với giá trị của những hằng ngơi nghỉ hệ 16.#include #include void main()long int i;6 const j = 0345, k = 0XA9;clrscr();printf(" Nhap so nguyen he 10 : ");scanf("%d",&i);printf(" Chuyen sang he 8 la : %o",i);printf(" Chuyen sang he 16 la : %X",i);printf(" Hang nguyen he 8: %7d",j);printf(" Hang nguyen he 16: %7d",k);getch();Bài 7. Viết lịch trình tìm số lớn nhất và nhỏ nhất vào 3 số thực.#include #include void main()float x,y,z,max,min;clrscr();printf(" Nhap vao 3 so ");scanf("%f%f%f",&x,&y,&z);max=(x>y)?x:y;max=(max>z)?max:z;min=(x>y)?y:x;min=(min>z)?z:min;printf(" So lon nhat la %f",max);printf(" So nho nhat la %f",min);printf(" Day la 5 tieng chuong !aaaaa");getch();Bài 8. Viết công tác tìm xy#include #include #include void main()double x,y,z;/* khai bao 3 bien kieu double*/clrscr();printf("- mang đến biet gia tri cua X= ");7 scanf("%lf",&x);printf("- cho biet gia tri cua Y= ");scanf("%lf",&y);z=pow(x,y); /* Tinh x luy thua trận y va gan đến z *//* In ket qua */clrscr();printf("KET QUA X LUY thất bại Y ");printf("X= %8.2f ",x);printf("Y= %8.2f ",y);printf("X luy đại bại y = %8.2f",z);getch();Bài 9. Viết lịch trình tính c = a /b, cùng với a với b là nhị số nguyên, c số thực. Nếu ta épkiểu a sang trọng thực thì tác dụng thế nào?#include #include #include void main(){int a,b;float c;clrscr();cout>a>>b;c=a/b;cout#include void main(){8 int a,b,c;clrscr();cout>a>>b;c = a/b; //chia nguyencout#includevoid main(){int diem;clrscr();printf (" Chuong trinh phan loai hoc sinh theo diem ");tt: printf (" VAO SO LIEU ");printf(" diem = "); scanf("%d",&diem);if(( diem >= 0) && (diem = 5) && (diem = 7 && diem = 9) && (diem #include void main()int diem;clrscr();tt: printf(" Vao du lieu ");printf(" diem = "); scanf("%d", &diem);switch( diem )case 0 :case 1 :case 2 :case 3 : printf(" Kem ");break;case 4 : printf(" Yeu ");break;case 5 :case 6 : printf(" Trung binh ");break;case 7 :case 8 : printf(" Kha ");break;case 9:case 10 : printf(" Gioi ");break;default : printf(" Vao không đúng ");printf(" De tiep tuc, bam 1 / De dung, bamscanf("%d", &diem);if (diem == 1) goto tt;getch();0 : ");Bài 13. Có 3 các loại giấy bạc đãi 100đ, 200đ, 500đ. Viết lịch trình in các phương án kếthợp những loại giấy bạc bẽo trên cho ra 10000đ.10
Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ ngơi việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền